HP LaserJet P2015 Printer series - Ulazne fioke

background image

Ulazne fioke

Da biste uklonili zaglavljeni papir u ulaznim fiokama, pratite sledeće korake:

OPREZ

Ne koristite oštre predmete, poput makaza ili špicastih klješta, kako biste uklonili

zaglavljeni papir. Garancija ne pokriva oštećenja nastala od oštrih objekata.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Spustite zelene poluge za oslobađanje pritiska.

102

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Pritisnite dugme na vratancima za kasetu s tonerom i izvadite kasetu s tonerom iz štampača.

4.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

5.

Stavite kasetu s tonerom u štampač i zatvorite vratanca za kasetu s tonerom.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

103

background image

6.

Otvorite fioku 2.

7.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

104

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

8.

Ako nema vidljivog medija, otvorite vratanca za kasetu s tonerom, uklonite kasetu s tonerom i
povucite nadole gornju vođicu za medije. Pažljivo povucite medij nagore i izvucite ga iz štampača.

9.

Zatvorite fioku 2.