HP LaserJet P2015 Printer series - Uobičajeni problemi kod Macintosh računara

background image

Uobičajeni problemi kod Macintosh računara

U ovom odeljku nalazi se lista problema koji mogu da se jave pri korišćenju Mac OS X.

Tabela 7-4

Problemi sa Mac OS X

Drajver za štampač nije prikazan u programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup Utility” (Pomoćni program za
podešavanje štampača).

Uzrok

Softver za štampač možda nije instaliran ili je instaliran nepravilno.

Proverite da li je PPD štampača u sledećoj fascikli na čvrstom
disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, pri čemu je <jezik> dvoslovna oznaka za jezik koji
koristite. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver. Za uputstva
pogledajte odeljak Priručnik za početak rada.

Datoteka PostScript Printer Description (PPD) je oštećena.

Izbrišite PPD datoteku iz sledeće fascikle na čvrstom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, pri čemu je <jezik> dvoslovna oznaka za jezik koji
koristite. Ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte odeljak
Priručnik za početak rada.

Ime štampača, IP adresa ili mrežni nazivi „Rendezvous” ili „Bonjour” se ne pojavljuju na listi štampača u programu „Print
Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača).

Uzrok

Štampač možda nije spreman.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen
i da li je upaljena lampica „Spreman”. Ako štampač povezujete putem
USB-a ili Ethernet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete na
računar ili da koristite neki drugi priključak.

Možda je izabran pogrešan tip veze.

Proverite da li je izabrana opcija „USB”, „IP Printing”, „Rendezvous”
ili „Bonjour”, u zavisnosti od tipa veze između štampača i računara.

Koristi se pogrešno ime štampača, IP adresa ili mrežni naziv
„Rendezvous” ili „Bonjour”.

Odštampajte stranicu sa podešavanjima da biste proverili ime
štampača, IP adresu ili mrežni naziv „Rendezvous” ili „Bonjour”.
Proverite da li se ime, IP adresa ili mrežni naziv „Rendezvous” ili
„Bonjour” na stranici sa podešavanjima slaže sa imenom štampača,
IP adresom ili mrežnim nazivom „Rendezvous” ili „Bonjour” u
programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup
Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača).

Kabl interfejsa je možda oštećen ili lošeg kvaliteta.

Zamenite kabl interfejsa. Koristite visokokvalitetan kabl.

Drajver štampača ne vrši automatsko podešavanje štampača koji ste izabrali u programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili
„Printer Setup Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača).

Uzrok

Štampač možda nije spreman.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen
i da li je upaljena lampica „Spreman”. Ako štampač povezujete putem
USB-a ili Ethernet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete na
računar ili da koristite neki drugi priključak.

Softver za štampač možda nije instaliran ili je instaliran nepravilno.

Proverite da li je PPD štampača u sledećoj fascikli na čvrstom
disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, pri čemu je <jezik> dvoslovna oznaka za jezik koji

86

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

Rešenje

Rešenje

Rešenje

background image

Drajver štampača ne vrši automatsko podešavanje štampača koji ste izabrali u programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili
„Printer Setup Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača).

Uzrok

koristite. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver. Za uputstva
pogledajte odeljak Priručnik za početak rada.

Datoteka PostScript Printer Description (PPD) je oštećena.

Izbrišite PPD datoteku iz sledeće fascikle na čvrstom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, pri čemu je <jezik> dvoslovna oznaka za jezik koji
koristite. Ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte odeljak
Priručnik za početak rada.

Štampač možda nije spreman.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen
i da li je upaljena lampica „Spreman”. Ako štampač povezujete putem
USB-a ili Ethernet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete na
računar ili da koristite neki drugi priključak.

Kabl interfejsa je možda oštećen ili lošeg kvaliteta.

Zamenite kabl interfejsa. Koristite visokokvalitetni kabl.

Zadatak štampanja nije dodeljen željenom štampaču.

Uzrok

Možda je red za štampanje zaustavljen.

Ponovo pokrenite red za štampanje. Otvorite print monitor (monitor
za štampanje) i izaberite Start Jobs (Započni izvršenje zadatka).

Koristi se pogrešno ime štampača ili IP adresa. Neki drugi štampač
sa istim ili sličnim imenom, IP adresom ili mrežnim nazivom
„Rendezvous” ili „Bonjour” je možda primio vaš zadatak.

Odštampajte Stranicu sa podešavanjima da biste proverili ime
štampača, IP adresu ili mrežni naziv „Rendezvous” ili „Bonjour”.
Proverite da li se ime, IP adresa ili mrežni naziv „Rendezvous” ili
„Bonjour” na stranici sa podešavanjima slaže sa imenom štampača,
IP adresom ili mrežnim nazivom „Rendezvous” ili „Bonjour” u
programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup
Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača).

Ne možete da štampate sa USB kartice drugog proizvođača.

Uzrok

rešenje

Ova greška se javlja kada nije instaliran softver za USB štampače.

Ako priključite USB karticu drugog proizvođača, možda će vam biti
potreban softver „Apple USB Adapter Card Support”. Najnovija
verzija ovog softvera se može preuzeti sa Web lokacije kompanije
Apple.

Kada je povezan USB kablom, štampač se ne pojavljuje u programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup
Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača) nakon što se izabere drajver.

Uzrok

Ovaj problem izaziva ili hardverska ili softverska komponenta.

Rešavanje problema sa softverom

Proverite da li Macintosh podržava USB.

Proverite da li je operativni sistem Macintosh računara Mac
OS X v10.2 ili noviji.

Proverite da li Macintosh računar ima odgovarajući USB softver
kompanije Apple.

Tabela 7-4

Problemi sa Mac OS X (nastavljeno)

SRWW

Uobičajeni problemi kod Macintosh računara

87

Rešenje

Rešenje

Rešenje

background image

Kada je povezan USB kablom, štampač se ne pojavljuje u programu „Print Center” (Centar za štampanje) ili „Printer Setup
Utility” (Pomoćni program za podešavanje štampača) nakon što se izabere drajver.

Uzrok

Rešavanje problema sa hardverom

Proverite da li je štampač uključen.

Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.

Proverite da li koristite odgovarajući kabl za brzi USB.

Proverite da li je na sistem priključeno previše USB uređaja koji
troše struju iz lanca uređaja. Isključite sve aparate iz lanca i
povežite kabl direktno na USB priključak računara.

Proverite da li su u lancu redno vezana više od dva nenapajana
USB čvorišta. Isključite sve aparate sa sistema i povežite kabl
direktno na USB priključak računara-domaćina.

NAPOMENA

Tastatura iMac je nenapajano USB

čvorište.

Tabela 7-4

Problemi sa Mac OS X (nastavljeno)

88

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

Rešenje

background image

Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3

Emulation

Sledeće situacije su karakteristične za HP PostScript Level 3 Emulation i javljaju se kada se koristi
nekoliko jezika za štampače.

NAPOMENA

Da biste dobili poruku na ekranu ili u štampanom obliku kada se desi greška u

vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation, otvorite okvir za dijalog Print Options (Opcije
štampača) i kliknite na željeni izbor pored odeljka PS Errors (PS greške). Ovome takođe možete
pristupiti preko ugrađenog Web servera.

Tabela 7-5