HP LaserJet P2015 Printer series - Čišćenje mesta gde se nalazi kaseta s tonerom

background image

Čišćenje mesta gde se nalazi kaseta s tonerom

Ne treba često čistiti mesto gde se nalazi kaseta s tonerom. Međutim, čišćenje ovog mesta može
unaprediti kvalitet odštampanih kopija.

UPOZORENJE!

Pre čišćenja štampača isključite ga iz struje (izvadite kabl za napajanje iz

utičnice) i sačekajte da se štampač ohladi.

1.

Pritisnite dugme na vratancima za kasetu s tonerom i zatim uklonite kasetu s tonerom iz štampača.

OPREZ

Ne dodirujte crni sunđerasti prenosni valjak u štampaču. Time možete da oštetite

štampač.

OPREZ

Da biste sprečili oštećenje, ne izlažite kasetu s tonerom svetlu. Prekrijte je listom

papira.

60

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

2.

Suvom krpicom koja ne ostavlja dlačice obrišite prašinu sa putanje kojom se kreću mediji, kao i
unutrašnjost prostora za kasetu s tonerom.

3.

Zamenite kasetu s tonerom i zatvorite vratanca kasete s tonerom.

4.

Ponovo priključite kabl za napajanje u štampač.