HP LaserJet P2015 Printer series - Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

background image

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

Ako želite da očistite valjak za uvlačenje papira za fioku 2, pratite sledeća uputstva:

1.

Isključite štampač iz struje i sačekajte da se ohladi.

2.

Pritisnite dugme na vratancima za kasetu s tonerom i izvadite kasetu s tonerom iz štampača.

3.

Izvadite fioku 2.

SRWW

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

67

background image

4.

Otvorite vratanca putanje za automatsko dvostrano štampanje na prednjoj strani štampača (samo
za štampače HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn i HP LaserJet P2015x).

5.

Postavite štampač na radnu površinu sa prednjom stranom štampača okrenutom nagore.

6.

Povucite bele jezičke prema napolje i okrenite ih naviše.

68

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

7.

Povucite desni jezičak nadesno i ostavite ga u tom položaju u toku cele procedure.

8.

Povucite sklop valjka za uvlačenje papira nadesno i uklonite kapicu levog kraja.

SRWW

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

69

background image

9.

Izvadite valjak za uvlačenje papira.

10.

Navlažite krpu koja ne ostavlja dlačice i obrišite valjak.

11.

Upotrebite suvu krpu koja ne ostavlja dlačice da obrišete valjak za uvlačenje papira i da uklonite
oslobođenu prljavštinu.

12.

Pustite da se valjak za uvlačenje u potpunosti osuši.

70

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

13.

Ubacite levu stranu valjka za uvlačenje u levu šupljinu (1) a desnu stranu (koja ima žlebove) u
desnu šupljinu (2).

14.

Vratite kapicu na levi kraj valjka za uvlačenje, gurnite je nadesno i okrenite jezičak naniže u početni
položaj.

15.

Rotirajte osovinu dok se žlebovi ne nameste i osovina ne sklizne na svoje mesto.

16.

Gurnite desni jezičak nalevo i okrenite jezičak naniže.

17.

Postavite štampač na radnu površinu tako da gornja strana štampača gleda nagore.

SRWW

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

71

background image

18.

Zatvorite vratanca putanje za automatsko obostrano štampanje.

19.

Ponovo postavite kasetu s tonerom i zatvorite njena vratanca.

20.

Priključite kabl štampača da biste ga ponovo uključili.

72

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW