HP LaserJet P2015 Printer series - Kvalitet štampanja

background image

Kvalitet štampanja

Upotrebite opcije za kvalitet štampe programa HP ToolboxFX da biste poboljšali izgled odštampanog
materijala.

Resolution (Rezolucija). Odredite rezoluciju 600 za kvalitetno obavljanje zadataka štampanja i
Fast Res 1200 za bolji kvalitet štampe. Izaberite ProRes 1200 za najviši kvalitet štampanog
materijala (vreme potrebno za štampanje se povećava).

REt. Aktivirajte REt da biste poboljšali kvalitet štampe.

Print density (Gustina štampanja). Za veću gustinu štampanja izaberite veći broj. Za manju
gustinu štampanja izaberite manji broj.

EconoMode. Režim „EconoMode” omogućava štampaču da upotrebi manje tonera po stranici.
Izbor ove opcije može produžiti vek trajanja kasete s tonerom i smanjiti troškove po stranici.
Međutim, takođe će umanjiti i kvalitet štampe. Odštampani otisak je svetliji, ali je adekvatan za
štampu nacrta ili ispravki. HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode”. Za više
informacija pogledajte odeljak

EconoMode

.

NAPOMENA

Morate da kliknete na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.