HP LaserJet P2015 Printer series - Rad sa papirom

background image

Rad sa papirom

Upotrebite opcije rada sa papirom programa HP ToolboxFX za podešavanje sopstvenih
podrazumevanih postavki.

Kada uređaj ostane bez medija, na raspolaganju su tri opcije za izvršenje zadataka štampanja:

Izaberite Wait for Paper To Be Loaded (Sačekaj umetanje papira).

Izaberite Cancel (Otkaži) sa padajuće liste Paper out action (Radnje prilikom nestanka papira)
da biste otkazali zadatak štampanja.

Izaberite override (obustavi) sa padajuće liste Paper out time (Vreme primene radnji prilikom
nestanka papira) da biste uputili zadatak štampanja u drugu fioku za papir.

Polje Paper out time (Vreme primene radnji prilikom nestanka papira) označava koliko dugo štampač
čeka pre nego što izvrši ono što ste zahtevali. Možete odrediti između 0 i 3.600 sekundi.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.