HP LaserJet P2015 Printer series - Stanje

background image

Stanje

Fascikla HP ToolboxFX Status (Stanje) sadrži veze za sledeće glavne stranice:

Device Status (Stanje uređaja). Pregled informacija o stanju štampača. Ova stranica označava
stanje štampača kao što su zaglavljivanje ili prazna fioka za papir. Nakon što ispravite problem kod
štampača, kliknite na Refresh (Osveži) da biste dobili ažurirano stanje štampača.

Supplies Status (Stanje potrošnog materijala). Pogledajte detaljno stanje potrošnog materijala,
kao što je procenat preostalog tonera u kaseti s tonerom, kao i broj stranica koje su odštampane
postojećom kasetom s tonerom. Ova stranica sadrži i veze za naručivanje potrošnog materijala i
pronalaženje informacija o recikliranju.

Device Configuration (Podešavanje uređaja). Pogledajte detaljan opis postojećih postavki
štampača, uključujući količinu instalirane memorije, kao i da li su ugrađene dodatne fioke za papir.

Network Configuration (Mrežna podešavanja). Pogledajte detaljan opis postojećih mrežnih
podešavanja štampača, uključujući IP adresu i stanje mreže.

Print Info Pages (Štampanje stranica sa informacijama). Odštampajte Stranicu sa podešavanjima
i mnoge druge stranice koje su na raspolaganju za štampač, kao što je Stranica sa stanjem
potrošnog materijala ili probna stranica.

Event Log (Dnevnik događaja). Pogledajte tabelu sa četiri kolone koja sadrži događaje u vezi sa
štampačem i šifre grešaka. Broj u koloni „Page Count” (Broj strana) označava ukupan broj stranica
koje je štampač odštampao kada se desila greška. Dnevnik događaja takođe sadrži kratak opis
greške.

48

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW