HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje brošura

background image

Štampanje brošura

Brošure možete štampati na papiru formata A4, Letter ili Legal.

NAPOMENA

Ova funkcija nije dostupna na svim verzijama sistema Macintosh OS X.

1.

Umetnite papir u fioku 1.

2.

Zatvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

3.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

.

4.

Na kartici Finishing (Fina obrada) (kartica Paper Type/Quality (Tip/kvalitet papira) kod nekih
Macintosh drajvera), opozovite izbor za Correct Order for Straight Paper Path (Ispravan red za
pravolinijsku putanju papira).

5.

Potvrdite izbor Print On Both Sides (Dvostrano štampanje).

6.

Izaberite Left Edge Binding (Povezivanje po levoj ivici) ili Right Edge Binding (Povezivanje po
desnoj ivici) sa padajuće liste Booklet Layout (Izgled brošure).

7.

Podesite broj stranica po listu na 2.

8.

Kliknite na OK (U redu).

9.

Odštampajte dokument.

10.

Presavijte i spojite listove spajalicama.

42

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW