HP LaserJet P2015 Printer series - Automatsko dvostrano štampanje

background image

Automatsko dvostrano štampanje

Automatsko dvostrano štampanje je dostupno na modelima štampača HP LaserJet P2015d,
HP LaserJet P2015dn i HP LaserJet P2015x.

Automatsko dvostrano štampanje podržava sledeće formate medija:

A4

Letter

Legal

U sledećim odeljcima nalaze se uputstva za različite operativne sisteme.

Windows

1.

Zatvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

.

3.

Na kartici Finishing (Fina obrada) opozovite izbor Correct Order for Straight Paper Path
(Ispravan red za pravolinijsku putanju papira).

4.

Potvrdite izbor Print On Both Sides (Dvostrano štampanje).

SRWW

Štampanje na obe strane papira (dupleks)

39

background image

5.

Kliknite na OK (U redu).

6.

Odštampajte dokument.

Mac OS X

1.

Kliknite na File-Print (Datoteka-Štampaj), izaberite Duplex (Dupleks) i potom Print on Both
Sides
(Dvostrano štampanje).

2.

Ako se polje za potvrdu Print on Both Sides (Dvostrano štampanje) ne pojavi, uradite sledeće:

a.

U programu Print Center (Printer Setup Utility kod sistema Mac OS X v10.3), kliknite na
opciju Printer queue (Redosled štampača).

b.

Na traci Menu (Meni) izaberite Printers-Show Info (Štampači-Prikaži informacije).

c.

U meniju Installable Options (Opcije koje se mogu instalirati), potvrdite Duplex Unit
(Dupleks jedinica).

d.

Kliknite na dugme Apply Changes (Primeni promene).

e.

Zatvorite meni.

40

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW

background image

Štampanje više stranica na jednom listu papira (N-up

štampanje)

Koristite N-Up štampanje da biste smestili više stranica dokumenta na jednu odštampanu stranicu.

1.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

2.

Na kartici Finishing (Fina obrada)(kartica Layout (Raspored) kod nekih Macintosh drajvera)
odaberite željeni broj stranica po listu.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

3.

Ako želite, upotrebite polja za potvrde za okvire stranica i padajući meni da biste naveli redosled
stranica koje se štampaju na listu.

SRWW