HP LaserJet P2015 Printer series - Ručno dvostrano štampanje korišćenjem vratanca pravolinijskog izlaza

background image

Ručno dvostrano štampanje korišćenjem vratanca pravolinijskog izlaza

U sledećim odeljcima nalaze se uputstva za različite operativne sisteme.

Windows

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

.

36

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW

background image

3.

Na kartici Finishing (Fina obrada) potvrdite izbor Correct Order for Straight Paper Path
(Ispravan red za pravolinijsku putanju papira).

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

4.

Na kartici Finishing (Fina obrada) potvrdite izbor Print On Both Sides (Manually) (Dvostrano
štampanje (ručno)).

5.

Kliknite na OK (U redu).

6.

Odštampajte jednu stranu dokumenta iz fioke 1.

7.

Sakupite odštampane stranice i poravnajte štos.

SRWW

Štampanje na obe strane papira (dupleks)

37

background image

8.

Vratite štos u fioku 1 sa odštampanom stranom okrenutom nadole i gornjom ivicom okrenutom ka
štampaču.

9.

Pritisnite dugme

Kreni

da biste odštampali drugu stranu.

Mac OS X

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Ako se opcija Manual Duplex (Ručni dupleks) ne pojavi među opcijama štampača, uradite
sledeće:

a.

Proverite da li je opcija HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP ručni dupleks) bila
izabrana prilikom instalacije drajvera sa opcijom Custom Install (Prilagođena instalacija).

b.

Kliknite na File-Print (Datoteka-Štampaj), izaberite Plug-In Preferences (Prioriteti dodatne
komponente) i kliknite na strelicu usmerenu nadesno. Strelica usmerena nadesno sada je
usmerena nadole i prikazuje se funkcija „HP Manual Duplex&Booklet” (HP ručni dupleks).

c.

Izaberite Print Time Filters (Filteri za vreme štampanja), zatim HP Manual
Duplex&Booklet
(HP ručni dupleks) i kliknite na Save Settings (Sačuvaj postavke).

d.

Izaberite Manual Duplex (Ručni dupleks) i izaberite opciju Print on Both Sides (Dvostrano
štampanje).

e.

Izaberite opciju Alternate output bin is open (straight through paper path) (Rezervna
izlazna korpa je otvorena (pravolinijska putanja papira)).

3.

Odštampajte jednu stranu dokumenta iz fioke 1.

38

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW

background image

4.

Sakupite odštampane stranice i poravnajte štos.

5.

Vratite štos u fioku 2 sa odštampanom stranom okrenutom nadole i gornjom ivicom okrenutom ka
štampaču.

6.

Pritisnite dugme

Kreni

da biste odštampali drugu stranu.