HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje na folijama ili nalepnicama

background image

Štampanje na folijama ili nalepnicama

Koristite folije i nalepnice koje se preporučuju za upotrebu na laserskim štampačima. Za više informacija
pogledajte odeljak

Smernice za upotrebu medija

.

OPREZ

Proverite da li je odgovarajući tip medija izabran u postavkama štampača kao što je

navedeno niže. Štampač podešava temperaturu fjuzera prema postavci tipa medija. Kada
štampate na posebnim medijima kao što su folije ili nalepnice, ovo podešavanje sprečava da
fjuzer ošteti medij dok prolazi kroz štampač.

OPREZ

Proverite medij kako biste se uverili da nije izgužvan ili uvijen i da mu nisu pocepane

ivice ili da mu ne fale nalepnice.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Otvorite fioku 1 i podesite vođice za medije prema širini medija.

3.

Umetnite medij u fioku 1. Proverite da li je gornja ivica napred, a strana na kojoj se štampa (gruba
strana) okrenuta nagore.

SRWW

Štampanje na posebnim medijima

29

background image

NAPOMENA

Folije se mogu štampati iz fioke 2, ali je brzina štampanja manja. Folije ne

treba štampati iz opcione fioke 3.

4.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kvalitet) ili kartici Paper (Papir) (kartica Paper Type/Quality (Tip/
kvalitet papira) za Macintosh drajvere), izaberite ispravan tip medija.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

6.

Odštampajte dokument. Uklanjajte medije koji izlaze sa zadnje strane štampača kako biste sprečili
da se zalepe, a odštampane stranice postavite na ravnu površinu.