HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje na koverti

background image

Štampanje na koverti

Koristite samo koverte koje se preporučuju za laserske štampače. Za više informacija pogledajte
odeljak

Smernice za upotrebu medija

.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Otvorite fioku 1 i podesite vođice za medije prema širini koverte.

28

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW

background image

3.

Postavite kovertu stranom na kojoj se štampa okrenutom nagore i gornjom ivicom uz levu vođicu
za medije.

NAPOMENA

Ako se preklop koverte nalazi na kraćoj ivici, umetnite prvo tu ivicu u

štampač.

4.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kvalitet) ili kartici Paper (Papir) (kartica Paper Type/Quality (Tip/
kvalitet papira) za Macintosh drajvere), izaberite ispravan tip medija.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

6.

Odštampajte dokument.

Za štampanje uz ručno umetanje medija pogledajte odeljak

Ručno umetanje

.