HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje na medijima standardnog formata i tvrdom papiru

background image

Štampanje na medijima standardnog formata i tvrdom papiru

Za specifikacije medija pogledajte odeljak

Smernice za upotrebu medija

.

OPREZ

Proverite da listovi nisu slepljeni pre nego što ih umetnete.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

SRWW

Štampanje na posebnim medijima

31

background image

2.

Otvorite fioku 1 i podesite vođice za medije prema širini medija.

3.

Umetnite medije u fioku 1 uskom ivicom napred i stanom na kojoj se štampa okrenutom nagore.

4.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kvalitet) ili kartici Paper (Papir) (kartica Paper Type/Quality (Tip/
kvalitet papira) za Macintosh drajvere), izaberite opciju Custom size (Prilagođeni format). Odredite
dimenzije medija prilagođenog formata.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

6.

Odštampajte dokument.

Za štampanje uz ručno umetanje medija pogledajte odeljak

Ručno umetanje

.

32

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW