HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje na memorandumima i odštampanim obrascima

background image

Štampanje na memorandumima i odštampanim obrascima

Za specifikacije medija pogledajte odeljak

Smernice za upotrebu medija

.

1.

Otvorite fioku 1 i podesite vođice za medije prema širini medija.

30

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW

background image

2.

Umetnite medij gornjom ivicom napred i stranom na kojoj se štampa okrenutom nagore.

3.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

4.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kvalitet) ili kartici Paper (Papir) (kartica Paper Type/Quality (Tip/
kvalitet papira) za Macintosh drajvere), izaberite ispravan tip medija.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

5.

Odštampajte dokument.

Za štampanje uz ručno umetanje medija pogledajte odeljak

Ručno umetanje

.

NAPOMENA

Da biste odštampali propratno pismo od jedne stranice na memorandumu,

a zatim dokument od više strana, umetnite memorandum licem nagore u fioku 1 i umetnite
papir za ostale stranice u fioku 2. Štampač automatski štampa prvo iz fioke 1.