HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packards licensavtal för programvara

background image

Hewlett-Packards licensavtal för programvara

OBS! ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA STYRS AV NEDANSTÅENDE VILLKOR I HP:s
PROGRAMVARULICENS. DU GODKÄNNER LICENSAVTALET GENOM ATT DU ANVÄNDER
PROGRAMVARAN.

VILLKOREN I HP:s PROGRAMVARULICENS

Följande licensvillkor styr din användning av den medföljande programvaran, såvida du inte
undertecknat ett separat avtal med Hewlett-Packard.

Beviljande av licens. Hewlett-Packard beviljar dig licens att använda en kopia av programvaran. Ordet
”använda” innebär lagra, läsa in, installera, köra eller visa programvaran. Du får inte ändra programmet
eller inaktivera licens- eller kontrollfunktioner i programmet. Om programvaran licensierats för ”samtidigt
bruk” får ej fler än det högsta beviljade antalet behöriga användare använda programvaran samtidigt.

Äganderätt. Programvaran ägs av Hewlett-Packard eller dess underleverantörer och dessa har också
copyright på produkten. Din licens ger dig ingen äganderätt till programvaran och är inte en försäljning
av rättigheterna i programvaran. Hewlett-Packards underleverantörer kan skydda sina rättigheter i
händelse av brott mot dessa licensvillkor.

Kopior och anpassning. Du får endast göra kopior eller bearbetningar av programvaran i
arkiveringssyfte eller när kopiering eller bearbetning är nödvändigt för att programvaran ska kunna
användas. Du måste återge all information om copyright från det ursprungliga programmet på alla kopior
och/eller bearbetningar. Du får inte kopiera programmet till ett offentligt nätverk.

Ingen deassemblering eller avkodning. Du får inte nedmontera eller dekompilera programvaran utan
HP:s skriftliga tillstånd. I vissa rättskipningsområden kanske inte HP:s godkännande är nödvändigt för
begränsad nedmontering och/eller dekompilering. Du ska vid förfrågan förse HP med rimligt detaljerad
information avseende varje nedmontering eller dekompilering. Du får inte avkoda programmet såvida
inte avkodning är en obligatorisk del i användningen av programvaran.

Överlåtelse. Din licens upphör automatiskt att gälla vid överlåtelse av programvaran till någon annan.
Vid överlåtelse måste du lämna ifrån dig programvaran. I programvaran ingår alla kopior av
programvaran och tillhörande dokumentation. Personen du överlåter programvaran till måste acceptera
hela licensavtalet. Detta är ett villkor för överlåtelsen.

Uppsägning. HP kan säga upp din licens om företaget får kännedom om att du inte uppfyller något av
villkoren i detta licensavtal. Vid sådan uppsägning måste du omedelbart förstöra programvaran samt
alla kopior, anpassningar och ingående delar.

Exportbestämmelser. Du får inte exportera eller återexportera programvaran eller någon kopia eller
anpassning av denna om detta strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Begränsade rättigheter för amerikanska myndigheter. Programvaran med tillhörande
dokumentation har utvecklats helt på privat bekostnad. De levereras och licensieras som ”kommersiell
datorprogramvara” enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015
(maj 1991), eller DFARS 252.227-7014 (jun 1995), som ”handelsvara” enligt definitionen i FAR 2.101
(a) (jun 1987) eller som ”datorprogramvara med restriktioner” enligt definitionen i FAR 52.227-19
(jun 1987) (eller annan motsvarande myndighetsbestämmelse eller kontraktsklausul) beroende på vad
som är tillämpligt. Du innehar endast de rättigheter som gäller för sådan programvara och medföljande
dokumentation genom tillämplig klausul i DFAR:s, FAR:s eller HP:s standardavtal för den aktuella
produktens programvara.

SVWW

Hewlett-Packards licensavtal för programvara

141