วิธีใช้ HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

คูมือสำหรับผูใช

background image

ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลขอมูลนี้หากไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร เวนเสียแตจะไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

หมายเลขชิ้นสวน: CB366-90984

Edition 1, 09/2006

อาจมีการเปลื่ยนแปลงขอมูลในเอกสารนี้ โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

การรับประกันผลิตภัณฑและบริการของ HP จะอยูใน
หนังสือรับประกันที่มาพรอมกับผลิตภัณฑและบริการ
นี้เทานั้น โดยไมมีสิ่งใดที่ถือไดวาเปนการรับประกัน
เพิ่มเติม HP จะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือจากการตรวจแกขอความหรือการละเลย
ไมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้

ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา

Microsoft

®

และ Windows

®

เปนเครื่องหมายการคา

จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft
Corporation

PostScript

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

Adobe Systems Incorporated

Energy Star

®

และเครื่องหมาย Energy Star

®

เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ
United States Environmental Protection
Agency

background image

สารบัญ

1 ขอมูลผลิตภัณฑ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ............................................................................................................................ 2

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 .............................................................................................. 2
เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015x ............................................................................................ 3

ระบุชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ........................................................................................................................... 4

2 แผงควบคุม

3 ซอฟตแวรผลิตภัณฑ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน ........................................................................................................................ 10
การเชื่อมตอเครื่องพิมพ ............................................................................................................................ 11

การเชื่อมตอ USB .................................................................................................................. 11
การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย ............................................................................................... 11

ตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ................................................................................... 11
ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพสำหรับเครื่องพิมพบนเครือขาย ............................................. 12

ซอฟตแวรสำหรับ Windows .................................................................................................................... 13

ไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows ................................................................................................ 13

ชนิดของไดรเวอร Windows ................................................................................... 13
ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ Windows ...................................................................... 13

ในการติดตั้งซอฟตแวรสำหรับ Windows XP (64 บิต) และ Windows
Server 2003 ...................................................................................... 13
ในการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพสำหรับ Windows 98 (เฉพาะไดรเวอร),
Me (เฉพาะไดรเวอร), 2000 และ XP (32 บิต) .......................................... 13

กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows .................................................................. 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 14

ซอฟตแวรสำหรับ Macintosh ................................................................................................................... 15

ไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh ............................................................................................... 15

ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh ...................................................................... 15
กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh ................................................................ 15

ไฟล PostScript Printer Description (PPD) .......................................................................... 16

4 กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

คุณภาพงานพิมพสูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดตางๆ ......................................................................... 18
คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ ..................................................................................................................... 19

THWW

iii

background image

วัสดุพิมพของ HP ................................................................................................................... 19
วัสดุพิมพที่ควรหลีกเลี่ยง ........................................................................................................... 19
วัสดุพิมพซึ่งอาจทำใหเครื่องพิมพเสียหาย ..................................................................................... 19
กระดาษ ................................................................................................................................ 20
ฉลาก ................................................................................................................................... 20

รูปแบบฉลาก ......................................................................................................... 20

แผนใส ................................................................................................................................. 20
ซองจดหมาย .......................................................................................................................... 20

องคประกอบของซองจดหมาย ................................................................................... 20
ซองจดหมายที่มีรอยตอทั้งสองดาน ............................................................................. 21
ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือฝาปดซองซึ่งมีกาว ............................................................ 21
การเก็บซองจดหมาย ............................................................................................... 21

การดและวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ..................................................................................................... 21

รูปแบบการด ......................................................................................................... 21
คำแนะนำเกี่ยวกับการด ........................................................................................... 22

แบบฟอรมที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพมากอนแลว .................................................................... 22

5 งานพิมพ

บรรจุวัสดุพิมพ ........................................................................................................................................ 24

ถาด 1 .................................................................................................................................. 24
ถาด 2 และถาดเสริม 3 ............................................................................................................. 24
ทางผานกระดาษในแนวตรง ...................................................................................................... 25
ปอนกระดาษดวยตนเอง ........................................................................................................... 25

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพ ........................................................................................................................ 26
พิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ ...................................................................................................................... 27

พิมพบนซองจดหมาย ............................................................................................................... 27
พิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก ..................................................................................................... 28
พิมพลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายและแบบฟอรมที่ผานการพิมพมากอนแลว ....................................... 29
พิมพกระดาษและการดที่มีขนาดอื่น ............................................................................................ 30

พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ................................................................................... 32

การพิมพสองดานดวยตนเอง ...................................................................................................... 32

การพิมพสองดานดวยตนเองโดยใชถาดกระดาษออกดานบน ............................................ 32
การพิมพสองดานดวยตนเองโดยใชทางผานกระดาษในแนวตรง ....................................... 35

การพิมพสองดานอัตโนมัติ ........................................................................................................ 38

พิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว) ........................................................... 40
พิมพหนังสือเลมเล็ก ................................................................................................................................. 41
พิมพขอความพื้นหลัง ............................................................................................................................... 42
ยกเลิกการพิมพ ....................................................................................................................................... 43

6 การจัดการและการบำรุงรักษา

หนาขอมูลเครื่องพิมพ ............................................................................................................................... 46

หนาสาธิต .............................................................................................................................. 46
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน .............................................................................................. 46
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง .................................................................................................. 46
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย ............................................................................ 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

การดู HP ToolboxFX ........................................................................................................... 47
สถานะ .................................................................................................................................. 48
การแจงขอมูล ......................................................................................................................... 49

iv

THWW

background image

ตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ ........................................................................................ 49
ตั้งคาการแจงขอมูลทางอีเมล ..................................................................................... 49

ความชวยเหลือ ....................................................................................................................... 49
การตั้งคาอุปกรณ .................................................................................................................... 50

ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ .............................................................................................. 50
การจัดการกระดาษ ................................................................................................. 51
คุณภาพงานพิมพ .................................................................................................... 51
การใชกระดาษ ...................................................................................................... 51
การตั้งคาระบบ ...................................................................................................... 52
บริการ ................................................................................................................. 52

การตั้งคาเครื่องพิมพ ................................................................................................................ 52

การพิมพ .............................................................................................................. 52
PCL 5e .............................................................................................................. 52
PCL 6 ................................................................................................................ 52
PostScript .......................................................................................................... 53

การตั้งคาเครือขาย ................................................................................................................... 53

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................................. 54

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ............................................................................................................ 54
แท็บสถานะ ........................................................................................................................... 55
แท็บการตั้งคา ........................................................................................................................ 55
แท็บเครือขาย ......................................................................................................................... 55
ลิงค ...................................................................................................................................... 55

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ .......................................................................................................................... 56
การกระจายผงหมึกใหม ............................................................................................................................ 58
ทำความสะอาดเครื่องพิมพ ......................................................................................................................... 59

ทำความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ ........................................................................................... 59
ทำความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ ............................................................................. 60

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 1) .................................................................................................... 62
ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 2) .................................................................................................... 65
EconoMode ........................................................................................................................................ 71

7 การแกไขปญหา

การคนหาวิธีแกไขปญหา ........................................................................................................................... 74

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งคาเครื่องพิมพไวถูกตองหรือไม? ........................................................................... 74
ขั้นตอนที่ 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม? ........................................................................... 74
ขั้นตอนที่ 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม? ...................................................................... 74
ขั้นตอนที่ 4: คุณภาพงานพิมพยอมรับไดหรือไม? .......................................................................... 75
ขั้นตอนที่ 5: เครื่องพิมพรับสงขอมูลกับคอมพิวเตอรหรือไม? ........................................................... 75
ขั้นตอนที่ 6: หนาที่พิมพออกมามีลักษณะตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม? ............................................. 75
ติดตอฝายบริการของ HP ......................................................................................................... 75

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ ................................................................................................................... 76
ปญหาที่พบบอยใน Macintosh .................................................................................................................. 83
ขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3 ............................................................................................ 86
การแกไขปญหาวัสดุพิมพ .......................................................................................................................... 87
หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ ......................................................................................................... 88

งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเรื่อง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ .............................................................. 88
ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา ............................................................... 88
การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพ HP LaserJet อื่น ..................................................... 89
คุณภาพกราฟก ....................................................................................................................... 89

ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ ...................................................................................................................... 90

THWW

v

background image

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ......................................................................................................................... 91

งานพิมพซีดหรือจาง ................................................................................................................ 91
จุดดางของผงหมึก ................................................................................................................... 91
ตัวอักษรขาดหาย .................................................................................................................... 91
เสนในแนวดิ่ง ........................................................................................................................ 92
พื้นหลังเปนสีเทา ..................................................................................................................... 92
รอยเปอนจากผงหมึก ............................................................................................................... 92
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ ................................................................................................... 92
ความผิดพลาดซ้ำๆ ในแนวตั้ง .................................................................................................... 93
ตัวอักษรผิดรูปราง ................................................................................................................... 93
หนาเอียง ............................................................................................................................... 93
โคงงอหรือเปนคลื่น ................................................................................................................. 94
ยนหรือเปนรอยพับ .................................................................................................................. 94
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ ...................................................................................................... 94

การนำกระดาษที่ติดขัดออก ....................................................................................................................... 95

บริเวณตลับหมึกพิมพ ............................................................................................................... 95
ถาดปอน ............................................................................................................................... 97
ถาดกระดาษออก ................................................................................................................... 100
ทางผานกระดาษในแนวตรง .................................................................................................... 101
การพิมพสองดานอัตโนมัติ ...................................................................................................... 102

การแกปญหาการตั้งคาเครือขาย ................................................................................................................ 107

ภาคผนวก A ภาคผนวกเกี่ยวกับอุปกรณเสริม/วัสดุสิ้นเปลือง

สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง ......................................................................................................... 110
เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 ....................................................................................................... 111
ตลับหมึกพิมพ HP ................................................................................................................................ 112

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ............................................................... 112
การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ .................................................................................................... 112
อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ ................................................................................. 112
การประหยัดหมึกพิมพ ........................................................................................................... 112

DIMM (หนวยความจำแบบอักษร) ............................................................................................................ 113

ติดตั้ง DIMM หนวยความจำ .................................................................................................. 113
ทดสอบการติดตั้ง DIMM ....................................................................................................... 115
ถอด DIMM ออก .................................................................................................................. 115

ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน

บริการของฮารดแวร .............................................................................................................................. 120
การรับประกันเพิ่มเติม ............................................................................................................................ 120
คำแนะนำสำหรับการบรรจุเครื่องพิมพ ....................................................................................................... 121
วิธีติดตอ HP ........................................................................................................................................ 121

ภาคผนวก C ขอกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ขอกำหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม ................................................................................................... 124
การสงเสียงรบกวน ................................................................................................................................. 124
ขอกำหนดรายละเอียดดานไฟฟา ............................................................................................................... 125
ขอกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ ............................................................................................................ 127
ความจุและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ ........................................................................................... 128
ขอกำหนดรายละเอียดของหนวยความจำ .................................................................................................... 128
พอรตที่มีให .......................................................................................................................................... 128

vi

THWW

background image

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุม

การปฏิบัติตามขอกำหนดของ FCC ........................................................................................................... 130
ประกาศเกี่ยวกับการทำตามขอบังคับ .......................................................................................................... 131
ขอกำหนดภายใตการควบคุม ................................................................................................................... 132

ขอกำหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser ................................................................................... 132
ขอกำหนด DOC ของแคนาดา ................................................................................................ 132
ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ของเกาหลี ........................................................ 132
ขอแถลงเรื่องเลเซอรสำหรับฟนแลนด ........................................................................................ 133

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทำลายสิ่งแวดลอม ......................................................................................... 134

การคุมครองสิ่งแวดลอม ......................................................................................................... 134
การกอกาซโอโซน ................................................................................................................. 134
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา ...................................................................................................... 134
การใชงานผงหมึกสิ้นเปลือง ..................................................................................................... 134
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 134
พลาสติก ............................................................................................................................. 134
วัสดุการพิมพของ HP LaserJet ............................................................................................. 134
โครงการสงคืนและนำวัสดุการพิมพกลับมาใชใหมของ HP ............................................................ 135
กระดาษ .............................................................................................................................. 135
ขอจำกัดเกี่ยวกับวัสดุ ............................................................................................................. 135
การกำจัดอุปกรณเหลือใชโดยผูใชในครัวเรือนในสหภาพยุโรป ........................................................ 135
แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช ...................................................................... 136
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ............................................................................................................. 136

ภาคผนวก E การรับประกันและการอนุญาต

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจำกัดของ Hewlett-Packard .................................................................. 138
สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard ......................................................................... 139
การรับประกันในเรื่องอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ ....................................................................................... 140

ดัชนี ................................................................................................................................................................... 141

THWW

vii

background image

viii

THWW

background image

1