HP LaserJet P2015 Printer series - กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

background image

กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series สามารถใชกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิดตามขอกำหนดในคูมือผูใชนี้ วัสดุที่
ไมตรงตามขอกำหนดอาจทำใหเกิดปญหาตอไปนี้:

คุณภาพการพิมพต่ำ

วัสดุติดในเครื่องพิมพมากขึ้น

เครื่องพิมพสึกหรอกอนเวลา ทำใหตองมีการซอมบำรุง

เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP Hewlett-Packard Company ไมอาจรับรองผล
การใชวัสดุพิมพของผูผลิตรายอื่น เนื่องจากไมใชผลิตภัณฑของ HP ดังนั้น HP จึงไมอาจกำหนดหรือควบคุมคุณภาพของ
วัสดุพิมพได

อาจเปนไปไดที่วัสดุพิมพจะไมเปนไปตามขอกำหนดในคูมือนี้ แตยังไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซึ่งอาจเกิดจาก
การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

กอนที่จะซื้อวัสดุพิมพเปนจำนวนมาก ใหทดสอบวัสดุนั้นและตรวจสอบวาเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในคูมือนี้ และใน
HP LaserJet printer family media guide ทานสามารถดาวนโหลดคูมือนี้ไดจาก

http://www.hp.com/support/

ljpaperguide/

หรือดูที่

สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อขอกำหนด

ขอควรระวัง

การใชวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกำหนดของ Hewlett-Packard อาจทำใหเกิดปญหากับเครื่องพิมพ

ทำใหตองมีการซอมบำรุง การซอมบำรุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard

THWW

17