HP LaserJet P2015 Printer series - สัญญาข้ออนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Hewlett-Packard

background image

สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard

โปรดเขาใจวา: การใชซอฟตแวรตองอยูภายใตเงื่อนไขลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซอฟตแวรของ HP ตามขางลางนี้ การใชซอฟตแวร
แสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของขออนุญาตเหลานี้

เงื่อนไขของขออนุญาตสำหรับซอฟตแวรของ HP

เงื่อนไขของขออนุญาตตอไปนี้ ครอบคลุมถึงการใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ ยกเวนวาทานมีขอตกลงอื่นที่ไดลง
นามไวกับ Hewlett-Packard

การอนุญาตใหใชงาน Hewlett-Packard ยินยอมใหทานใชซอฟตแวรไดเพียงหนึ่งสำเนา “ใช” หมายถึง การจัดเก็บ การใส
การติดตั้ง การใชงาน หรือการแสดงซอฟตแวร ทานไมอาจดัดแปลงซอฟตแวร หรือระงับการใชคุณสมบัติและการควบคุมที่
ไดรับอนุญาตมาแลว หากซอฟตแวรนี้ไดรับอนุญาตใหสำหรับ “การใชรวมกัน” ทานไมสามารถอนุญาตใหมีผูใชซอฟตแวร
ในเวลาเดียวกันมากกวาจำนวนที่กำหนดไว

ความเปนเจาของ Hewlett-Packard และผูจัดหาของ HP-ซึ่งเปนบุคคลที่สาม มีกรรมสิทธิ์และเปนเจาของลิขสิทธิ์ของ
ซอฟตแวรนี้ การไดรับอนุญาตของทานไมเปนการไดกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของในซอฟตแวรนี้ และทานไมสามารถ
ขายการอนุญาตดังกลาวในซอฟตแวรนี้ได ผูจัดหาของ Hewlett-Packard ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอาจกระทำการปกปอง
ลิขสิทธิ์ของตน หากมีการละเมิดเงื่อนไขไมวาขอใดของขออนุญาตนี้

สำเนาและการดัดแปลง ทานอาจทำสำเนาหรือดัดแปลงไดเพื่อการจัดเก็บเทานั้น หรือเมื่อการทำสำเนาหรือดัดแปลงนั้นจำเปน
ตอการใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาต ทานตองคัดลอกคำประกาศลิขสิทธิ์จากซอฟตแวรดั้งเดิมไวสำหรับซอฟตแวรทั้งหมดที่
ทานไดทำสำเนาหรือดัดแปลงขึ้น ทานไมสามารถทำสำเนาซอฟตแวรเพื่อใชในเครือขายสาธารณะใดๆ ได

หามแยกหรือแปรโปรแกรมกลับ ทานไมสามารถแยก หรือแปรโปรแกรมกลับโดยไมไดรับอนุญาตที่เปนลายลักษณอักษร
จาก HP ในการวินิจฉัยบางกรณี HP ไมจำเปนตองกำหนดขอบเขตของการแยกหรือแปรโปรแกรมกลับก็ได เมื่อไดรับการ
รองขอ ทานจะตองมอบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการแยกสวนหรือการถอดรหัสใหแก HP เมื่อมีการเรียกรอง ทานตองให
ขอมูลที่มีรายละเอียดที่เหมาะสมเรื่องการแยกหรือการถอดรหัสใดๆ ก็ตามแก HP ทานไมสามารถถอดรหัสซอฟตแวรได เวน
เสียแตวาการถอดรหัสเปนสิ่งจำเปนตอการใชงานซอฟตแวร

การถายโอน การอนุญาตที่ทานมีอยูจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสงตอซอฟตแวรเกิดขึ้น ในการสงตอ ทานจะตองสง
ซอฟตแวรที่ประกอบดวยสำเนาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับผูรับ ผูรับตองยอมรับขออนุญาตเหลานี้ใหเปนเงื่อนไขใน
การสงตอ

การสิ้นสุด HP อาจยกเลิกการอนุญาตของทาน หากไดทราบวาทานละเลยตอขอตกลงของขอความในขออนุญาตเหลานี้ เมื่อ
การอนุญาตสิ้นสุดลง ทานตองทำลายซอฟตแวรพรอมทั้งสำเนาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ดัดแปลงมา และชิ้นสวนใดๆ ที่ประกอบขึ้น
มาในทุกรูปแบบ

ขอกำหนดการสงออก ทานตองไมสงซอฟตแวร หรือทำสำเนาใดๆ หรือสวนที่ไดดัดแปลงขึ้นออกนอกประเทศ/พื้นที่ หรือสง
ออกซ้ำ อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของใดๆ

สิทธิที่จำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟตแวรและเอกสารประกอบใดๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยใชคาใชจายของบริษัท
เอกชน ซอฟตแวรและเอกสารเหลานี้ไดจัดทำขึ้น และไดรับอนุญาตในฐานะ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอร” เพื่อการคาตามที่นิยาม
ไวใน DFARS 252.227-7013 (ตุลาคม 2531) DFARS 252.211-7015 (พฤษภาคม 2534) หรือ DFARS
252.227-7014 (มิถุนายน2538) วาเปน “วัสดุเพื่อการคา” ตามที่กำหนดไวใน FAR 2.101(a) (มิถุนายน 2530) หรือ
เปน “ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกควบคุม” ตามที่นิยามใน FAR 52.227-19 (มิถุนายน 2530) (หรือขอบังคับหรือขอสัญญา
ใดๆ ที่เทียบเทากัน) แบบใดก็แลวแตที่ครอบคลุม ทานจึงไดรับสิทธิเฉพาะที่ใหไวกับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารประกอบ
ใดๆ ตามมาตราที่เกี่ยวของของ DFAR หรือ FAR หรือตามขอตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟตแวรของ HP สำหรับผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ

THWW

สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard

139