HP LaserJet P2015 Printer series - ขั้นตอนที่ 2: ไฟสัญญาณพร้อมสว่างขึ้นหรือไม่?

background image

ขั้นตอนที่ 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม?

ตรวจสอบวาไฟสัญญาณพรอม (1) บนแผงควบคุมสวางอยู

ใช

ไปที่

ขั้นตอนที่ 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

ไมใช

หากไฟสัญญาณแผงควบคุมดูไมเหมือนกับในภาพขางตน โปรดดูที่

รูป

แบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา

ติดตอฝายบริการของ HP