HP LaserJet P2015 Printer series - พื้นหลังเป็นสีเทา

background image

พื้นหลังเปนสีเทา

ตรวจสอบใหแนใจวาถาด 1 ถูกติดตั้งเขาที่แลว

ลดการตั้งคาความเขมในการพิมพโดยใช HP ToolboxFX หรือเว็บ
เซิรฟเวอรในตัว ซึ่งจะชวยลดเงาพื้นหลัง โปรดดูที่

HP ToolboxFX

เปลี่ยนไปใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่มีน้ำหนักเบากวานี้ ดูขอมูลเพิ่ม
เติมที่

กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ สภาพความแหงสูง (ความ
ชื้นต่ำ) อาจทำใหคาเงาพื้นหลังเพิ่มมากขึ้น

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่

การ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ