HP LaserJet P2015 Printer series - การจัดรูปแบบหน้าแตกต่างจากในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อื่น

background image

การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพ HP LaserJet อื่น

หากทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพ HP LaserJet ที่เกากวาหรือไดรเวอรอื่น (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) เพื่อสรางเอกสาร หรือ
หากการตั้งคา Properties ของเครื่องพิมพในซอฟตแวรตางไปจากนี้ การจัดรูปแบบหนาอาจเปลี่ยนไปเมื่อทานพยายาม
พิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพหรือการตั้งคาใหม ในการขจัดปญหาดังกลาว ใหลองปฏิบัติดังนี้:

สรางและพิมพเอกสารโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) และการตั้งคา Properties ของเครื่องพิมพ
เดียวกัน โดยไมคำนึงถึงชนิดของเครื่องพิมพ HP LaserJet ที่ทานใช

เปลี่ยนความละเอียด ขนาดกระดาษ การตั้งคาแบบตัวอักษร และการตั้งคาอื่นๆ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

กำหนดคา

ไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows

หรือ

กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh