HP LaserJet P2015 Printer series - ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

background image

ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพสำหรับเครื่องพิมพบนเครือขาย

ในการใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ใหติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพลงบนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขาย ดู

ซอฟตแวร

สำหรับ Windows

หรือ

ซอฟตแวรสำหรับ Macintosh

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ

12

บท 3 ซอฟตแวรผลิตภัณฑ

THWW