HP LaserJet P2015 Printer series - ดัชนี

background image

ดัชนี

D

DIMM

การถอดออก 115
การทดสอบ 115
การเพิ่ม 113

E

EconoMode 71
Energy Star 134
EWS.

โปรดด เว็บเซิรฟเวอรในตัว

H

HP ToolboxFX

การตั้งคาอุปกรณ 50
แท็บการตั้งคาเครือขาย 53
แท็บความชวยเหลือ 49
แท็บสถานะ 48
แท็บเอกสาร 49

M

Macintosh

PPD 16
การด USB, การแกไขปญหา 84
ซอฟตแวร 15
ปญหา, การแกไข 83
ไดรเวอร, การติดตั้ง 15
ไดรเวอร, การเรียกใช 15
ไดรเวอร, การแกไขปญหา 83

P

PCL 5e 52
PPD 16

S

service and support

การติดตอ HP 121

T

ToolboxFX.

โปรดด HP ToolboxFX

W

Windows

ไดรเวอร, การติดตั้ง 13
ไดรเวอร, การเรียกใช 13

กระดาษ

การตั้งคา HP ToolboxFX 51
การใช 20
แนะนำ 19

กระดาษติด, แกไข 95
กระดาษที่มีหัวจดหมาย

การพิมพบน 29
คำแนะนำในการใช 22

การกระจายผงหมึกใหม 58
การกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015

2

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015d

2

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015dn

3

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015n

3

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015x

3

การตั้งคา

HP ToolboxFX 50
คุณภาพงานพิมพ 26

การตั้งคาอุปกรณ, HP ToolboxFX 50
การติดตอ HP 121
การทำความสะอาด

ทางผานของกระดาษหรือวัสดุพิมพ

60

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 1) 62
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 2) 65
เครื่องพิมพ 59

การนำกระดาษที่ติดขัดออก 95
การนำกลับมาใชใหม

สถานที่สงคืนตลับหมึกพิมพ 135

โครงการสงคืนวัสดุการพิมพและสิ่ง

แวดลอมของ HP 135

การบรรจุเครื่องพิมพกลับเขาที่ 121
การปฏิบัติตามขอกำหนดของ FCC

130

การประหยัดผงหมึก 112
การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ 91
การปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพ

ถาด 1 24
ถาด 2 24
ถาดเสริม 3 24

การพิมพ

N-up 40
การยกเลิก 43
บนกระดาษที่มีหัวจดหมาย 29
บนการด 30
บนฉลาก 28
บนซองจดหมาย 27
บนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ 27
บนวัสดุพิมพที่กำหนดขนาดเอง 30
บนแบบฟอรมที่พิมพมากอนแลว 29
บนแผนใส 28
ปอนกระดาษดวยตนเอง 25
ลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ดวยตน

เอง) 32

ลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ปอน

กระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตน
เอง) 38

ลายน้ำ 42
หนังสือเลมเล็ก 41
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

46

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอ

เรชันของเครือขาย 46

หนาสาธิต 46
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง 46
หลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว

40

การพิมพทั้งสองดานของกระดาษ

ดวยตนเอง 32

THWW

ดัชนี

141

background image

อัตโนมัติ 38

การพิมพทั้งสองดานของกระดาษดวยตน

เอง 32

การพิมพทั้งสองดานของกระดาษอัตโนมัติ

38

การพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ

ดวยตนเอง 32
อัตโนมัติ 38

การพิมพแบบ N-up 40
การพิมพโดยการปอนกระดาษดวยตนเอง

25

การยกเลิกการพิมพ 43
การรับประกัน

license 139
ตลับหมึกพิมพ 140
ผลิตภัณฑ 138
เพิ่มเติม 120

การรับประกันเพิ่มเติม 120
การรีไซเคิล

ตลับหมึกพิมพ 56

การสั่งซื้ออุปกรณเสริมและอุปกรณ/วัสดุ

สำรอง 110

การอนุญาตใชงาน, ซอฟตแวร 139
การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย 11
การแกปญหากระดาษติดขัด 95
การแกไข

ขอผิดพลาดการจำลอง postscript

ระดับ 3 86

ความผิดพลาดซ้ำๆ ในแนวตั้ง 93
คุณภาพภาพกราฟกต่ำ 89
งานพิมพซีดหรือจาง 91
งานพิมพเปนอักษรที่อานไมออก 88
งานพิมพเปนอักษรที่ไมสมบูรณ 88
จุดดางของผงหมึก 91
ตัวอักษรขาดหาย 91
ตัวอักษรผิดรูปราง 93
ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ 90
ปญหาใน Macintosh 83
ปญหาในการปอนกระดาษ 87
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 94
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 92
พื้นหลังเปนสีเทา 92
ภาพกราฟกหรือขอความหายไป 88
มวนงอ 94
ยน 94
รอยเปอนจากผงหมึก 92
หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

88

หนาวาง 88
หนาเอียง 87, 93

เปนคลื่น 94
เปนรอยพับ 94
เสนในแนวดิ่ง 92

การแกไขปญหา

การติดตั้งเครื่องพิมพ 74
การติดตอฝายบริการของ HP 75
การรับสงขอมูลระหวางเครื่องพิมพและ

คอมพิวเตอร 75

คุณภาพงานพิมพ 75
หนาที่พิมพออกมาและความคาดหวัง

75

หนาสาธิต 74
ไฟสัญญาณพรอม 74

การแจงขอมูล, การตั้งคา 48
การแจงขอมูลดวยอีเมล, การตั้งคา 48
การด

การพิมพบน 30
คำแนะนำในการใช 21

ขอกำหนดภายใตการควบคุม

การปฏิบัติตามขอกำหนดของ FCC

130

ขอกำหนด DOC ของแคนาดา 132
ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็ก

ไฟฟา (EMI) ของเกาหลี 132

ขอแถลงเรื่องเลเซอรสำหรับฟนแลนด

133

ประกาศเกี่ยวกับการทำตามขอบังคับ

131

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทำลาย

สิ่งแวดลอม 134

ขอกำหนดรายละเอียด

ความจุและความเร็ว 128
ดานสภาพแวดลอม 124
ทางกายภาพ 127
ทางดานไฟฟา 125
พอรตที่มีให 128
วัสดุพิมพ 17
หนวยความจำ 128
เสียง 124

ขอกำหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

124

ขอความ

หายไป 88
อานไมออก 88

ขอความพื้นหลัง, การพิมพ 42
ขอผิดพลาดการจำลอง postscript ระดับ 3

86

ความผิดพลาด

การจำลอง postscript ระดับ 3 86
ซอฟตแวร 90

คุณภาพ

การตั้งคา HP ToolboxFX 51
การพิมพ 18

คุณภาพของภาพ 51
คุณภาพงานพิมพ

EconoMode 71
การตั้งคา 26
การตั้งคา HP ToolboxFX 51
การปรับคุณภาพตามประเภทวัสดุพิมพ

18

ความผิดพลาดซ้ำๆ ในแนวตั้ง 93
งานพิมพซีดหรือจาง 91
จุดดางของผงหมึก 91
ตัวอักษรขาดหาย 91
ตัวอักษรผิดรูปราง 93
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 94
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 92
พื้นหลังเปนสีเทา 92
มวนงอ 94
ยน 94
รอยเปอนจากผงหมึก 92
หนาเอียง 93
เปนคลื่น 94
เปนรอยพับ 94
เสนในแนวดิ่ง 92

คุณภาพงานพิมพ, การตั้งคา

HP ToolboxFX 51

คุณภาพงานพิมพสูงสุดสำหรับกระดาษ

หรือวัสดุพิมพชนิดตางๆ 18

เครื่องพิมพ

การทำความสะอาด 59
การบรรจุกลับเขาที่ 121
การเชื่อมตอ 11
ขอกำหนดรายละเอียด 123
ปญหาซอฟตแวร 90
มุมมองโดยสังเขป 4
แผงควบคุม 7

เครื่องพิมพ, ขอกำหนดรายละเอียด 128
โครงการผลิตภัณฑที่คำนึงถึงสภาพแวด

ลอม 134

งานพิมพ 23
งานพิมพเปนอักษรที่อานไมออก 88

142

ดัชนี

THWW

background image

ฉลาก

การพิมพบน 28
คำแนะนำในการใช 20

ชนิด, วัสดุพิมพ

การตั้งคา HP ToolboxFX 51

ซองจดหมาย

การพิมพบน 27
คำแนะนำในการใช 20

ซอฟตแวร

HP ToolboxFX 14, 47
Macintosh 15
Windows 13
การเรียกใชไดรเวอร Windows 13
ปญหา 90
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 10
สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวร

139

ไดรเวอรเครื่องพิมพ: windows 13

ซอมบำรุง

การติดตอ HP 121
บริการของฮารดแวร 120

เซิรฟเวอรการพิมพ 111
เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100

และแบบไรสาย 111

ไดรเวอร

Macintosh, การติดตั้ง 15
Macintosh, การเรียกใช 15
Macintosh, การแกไขปญหา 83
Windows, การติดตั้ง 13
Windows, การเรียกใช 13

ไดรเวอรการจำลอง postscript ระดับ 3,

การตั้งคา HP ToolboxFX 53

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

Macintosh 15
Windows 13

ตลับหมึกพิมพ

การกระจายผงหมึกใหม 58
การรับประกัน 140
การสั่งซื้อ 110
การเก็บรักษา 112
การใชตลับหมึกพิมพของ HP 112

นโยบายของ HP เกี่ยวกับ 112
ฝา 4
สถานที่สงคืนตลับหมึกพิมพเพื่อนำ

กลับมาใชใหม 135

สถานะ, การดูดวย HP ToolboxFX

48

อายุการใชงานโดยเฉลี่ย 112

ตัวเลือกขนาดวัสดุพิมพสองดานอัตโนมัติ

5

เตาเสียบไฟฟา 4

ถาด 1

การบรรจุ 24
ตำแหนง 4

ถาด 2

การบรรจุ 24
ตำแหนง 4

ถาด 3 24
ถาดกระดาษออก

การพิมพทั้งสองดานของกระดาษดวย

ตนเอง 32

การแกปญหากระดาษติดใน 100
ตำแหนง 4

ถาดปอน

การปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพ 24
ถาด 1 4
ถาด 2 4

ถาดปอนกระดาษ

ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข

87

ทางผานกระดาษ, การทำความสะอาด

60

ทางผานกระดาษ, แนวตรง 25
ทางผานกระดาษในแนวตรง 25, 35
แท็บการตั้งคา (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 55
แท็บการตั้งคาเครือขาย, HP ToolboxFX

53

แท็บขอมูล (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 55
แท็บความชวยเหลือ, HP ToolboxFX

49

แท็บสถานะ, HP ToolboxFX 48
แท็บเครือขาย (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 55
แท็บเอกสาร (HP ToolboxFX) 49

บริการของฮารดแวร 120
บริการและการสนับสนุน

การตั้งคา HP ToolboxFX 52
ฮารดแวร 120

แบบฟอรมที่พิมพมากอนแลว

การพิมพบน 29
คำแนะนำในการใช 22

ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข

87

ปุม, ฝาปดตลับหมึกพิมพ 4
ปุมฝาปดตลับหมึกพิมพ 4

ผงหมึก

กระจายเปนเสนขอบ 94
การกระจาย 58
การประหยัด 112
การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ 112
จุดดาง 91
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 92
ฝาปดตลับหมึกพิมพ 4
รอยเปอน 92
เหลือนอย 91

ผลิตภัณฑ

คุณลักษณะ 2
ซอฟตแวร 9

แผงควบคุม

การตั้งคา HP ToolboxFX 52
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 76

แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือ

วัสดุที่ใช (MSDS) 136

แผนใส

การพิมพบน 28
คำแนะนำในการใช 20

ฝา

ตลับหมึกพิมพ 4
ทางผานกระดาษในแนวตรง 4

ฝาปดทางผานกระดาษในแนวตรง 4
ฝาปดเสนทางกระดาษสองดานอัตโนมัติ,

ดานหลัง 5

พอรต USB

การแกไขปญหา Macintosh 84
ตำแหนง 5

พอรต, การแกไขปญหา Macintosh

84

พอรต, ตำแหนง USB 5
พอรตเครือขาย, ภายในของ HP 5

THWW

ดัชนี

143

background image

พอรตเครือขายภายในของ HP 5

ภาพกราฟก

คุณภาพการพิมพต่ำ 89
หายไป 88

มุมมองโดยสังเขป, เครื่องพิมพ 4

ระบบปฏิบัติการ, ที่สนับสนุน 10
รูปแบบไฟสัญญาณ 76
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 76

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 1) 62
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 2) 65

วัสดุที่มีน้ำหนักมาก, คำแนะนำในการใช

21

วัสดุพิมพ

กระดาษ 20
กระดาษที่มีหัวจดหมาย 22
การตั้งคา HP ToolboxFX 51
การบรรจุ 24
การพิมพโดยการปอนกระดาษดวยตน

เอง 25

การแกปญหากระดาษติดขัด 95
การด 21
คำแนะนำในการใช 19
คุณภาพงานพิมพสูงสุดสำหรับกระดาษ

หรือวัสดุพิมพชนิดตางๆ 18

ฉลาก 20
ชนิดที่อาจทำใหเครื่องพิมพเสียหาย

19

ซองจดหมาย 20
ที่ควรหลีกเลี่ยง 19
หนัก 21
แนะนำ 19
แบบฟอรมที่พิมพมากอนแลว 22
แผนใส 20

วัสดุพิมพของ HP 19
วัสดุพิมพที่กำหนดขนาดเอง 30
วัสดุสิ้นเปลือง

สถานะ, การดูดวย HP ToolboxFX

48

เว็บเซิรฟเวอร, ในตัว 54
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

การสนับสนุนผลิตภัณฑ 55

การใช 54
พิมพหนาขอมูล 55
มุมมองโดยสังเขป 14
ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน 55
สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง 55
สถานะของอุปกรณ 55
สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 55
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

55

แท็บการตั้งคา 55
แท็บขอมูล 55
แท็บเครือขาย 55

สถานะ

การดูดวย HP ToolboxFX 48
การแจงขอมูล, HP ToolboxFX

48

สวิตชเปด/ปด 4
เสียง 124

หนังสือเลมเล็ก 41
หนวยความจำ

การติดตั้ง 113
การถอดออก 115
การทดสอบ 115

หนา, เอียง 87
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน 46
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอ

เรชันของเครือขาย 46

หนาขอมูล

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

46

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอ

เรชันของเครือขาย 46

หนาสาธิต 46
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง 46

หนาขอมูลเครื่องพิมพ

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

46

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอ

เรชันของเครือขาย 46

หนาสาธิต 46
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง 46

หนาวาง 88
หนาสาธิต 46
หนาเยื้อง 87
หนาเอียง 87
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง 46

หมายเลขผลิตภัณฑ 5
หมายเลขรุน 4
หลายหนา, การพิมพลงบนกระดาษแผน

เดียว 40

หายไป

ขอความ 88
ภาพกราฟก 88

อะไหล 110
อายุการใชงานโดยเฉลี่ย, ตลับหมึกพิมพ

112

อุปกรณ/วัสดุสำรอง, การสั่งซื้อ 110
อุปกรณเสริม, การสั่งซื้อ 110
แอดเดรส IP 83

144

ดัชนี

THWW

background image
background image

*CB366-90984*

*CB366-90984*

CB366-90984

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com