HP LaserJet P2015 Printer series - คำแนะนำสำหรับการบรรจุเครื่องพิมพ์

background image

คำแนะนำสำหรับการบรรจุเครื่องพิมพ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ เมื่อบรรจุเครื่องพิมพกลับที่:

หากเปนไปได โปรดรวมตัวอยางการพิมพ และกระดาษหรือวัสดุพิมพประมาณ 5 ถึง 10 แผนที่พิมพไมถูกตองไปดวย

ถอดและเก็บ DIMM (หนวยความจำ) ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ติดตั้ง DIMM หนวยความจำ

ขอควรระวัง

ไฟฟาสถิตอาจทำให DIMM ไดรับความเสียหาย ในขณะที่จับ DIMM ใหสายรัดขอมือที่ปองกัน

ไฟฟาสถิตและมีการลงกราวด

นำสายเคเบิลทั้งหมดออก รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ

นำตลับหมึกออกและเก็บไว

ขอควรระวัง

ในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โปรดเก็บตลับหมึกพิมพไวในบรรจุภัณฑเดิม หรือเก็บ

ไวในที่ซึ่งไมโดนแสง

หากเปนไปได โปรดใชบรรจุภัณฑและวัสดุในการบรรจุเดิม

ความเสียหายที่เกิดจากการขนสงเนื่องจากการบรรจุไม

เหมาะสม จะเปนความรับผิดชอบของทาน หากทานทิ้งบรรจุภัณฑของเครื่องพิมพไปแลว โปรดติดตอบริการไปรษณีย
ใกลบานเพื่อขอคำแนะนำในการบรรจุเครื่องพิมพ

Hewlett-Packard ขอแนะนำใหประกันการขนสงอุปกรณ