HP LaserJet P2015 Printer series - การประหยัดหมึกพิมพ์

background image

การประหยัดหมึกพิมพ

EconoMode เปนคุณสมบัติที่ชวยใหเครื่องพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณที่ลดลง การเลือกตัวเลือกนี้อาจชวยยืดอายุการ
ใชงานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตก็ลดคุณภาพในการพิมพเชนกัน ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสำหรับ
การพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนำใหใช EconoMode ตลอดเวลา ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

EconoMode

112

ภาคผนวก A ภาคผนวกเกี่ยวกับอุปกรณเสริม/วัสดุสิ้นเปลือง

THWW