HP LaserJet P2015 Printer series - นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

background image

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนำใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HPไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหม, หมึกแบบ
เติม หรือผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง Hewlett-Packard จึงไมอาจมีสวนในการออก
แบบหรือควบคุมคุณภาพ การรับประกันเครื่องพิมพนี้จะไมครอบคลุมถึงเครื่องพิมพที่ตองซอมแซม เนื่องจากการใชตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP

หมายเหตุ

การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากซอฟตแวร การเชื่อมตอ หรือชิ้นสวนที่ไมได

จัดหามาโดย Hewlett-Packard