HP LaserJet P2015 Printer series - Dizin

background image

Dizin

Simgeler / Sayısal öğeler

10/100 ağ bağlantısı ve kablosuz

baskı sunucuları 111

A

açma/kapama anahtarı 4
Ağ Ayarları sekmesi, HP ToolboxFX

51

ağ bağlantıları 11
ağ portu, HP dahili 5
Ağ Yapılandırma sayfası 46
ağa bağlama 11
ağır ortam, kullanım yönergeleri

21

aksesuarlar, sipariş etme 110
akustik 124
anahtar, güç 4
antetli kağıt

kullanım yönergeleri 22
yazdırma 29

asetatlar

kullanım yönergeleri 20
yazdırma 28

ayarlar

baskı kalitesi 26
HP ToolboxFX 49

Aygıt Ayarları sekmesi,

HP ToolboxFX 49

B

bağlantı noktası, USB yeri 5
baskı kalitesi

açık veya soluk yazdırma 91
ayarlar 26
baskı ortamı türleri için en iyi

duruma getirme 18

bozuk karakterler 93
buruşmalar 94
dalgalanma 94
dikey çizgiler 92

EconoMode 70
eksiklikler 91
gri arka plan 92
HP ToolboxFX ayarları 49
katlanmalar 94
kıvrılma 94
sayfa eğri 94
toner bulaşması 92
toner dağılması 95
toner lekeleri 91
yapışmamış toner 93
yinelenen dikey bozukluklar

93

baskı kalitesini artırma 91
baskı kartuşu

durum, HP ToolboxFX ile

görüntüleme 47

garanti 140
geri dönüştürme için iade

edileceği yer 135

HP kartuşlarını kullanma 112
HP'nin ilkeleri: 112
kapak 4
saklama 112
sipariş etme 110
tahmini ömür 112
tonerin eşit şekilde dağıtılması

57

baskı kartuşu kapağı düğmesi 4
baskı ortamı türleri için baskı

kalitesini en iyi duruma getirme
18

baskı sunucuları 111
Belgeler sekmesi (HP ToolboxFX)

48

bellek

çıkarılması 115
kurma 113
sınama 115

besleme sorunları, çözme 86

bildirimler

akustik 124
bağlantı noktası kullanılabilirliği

128

bellek 128
elektrik 125
fiziksel 127
kapasiteler ve

derecelendirmeler 128

ortam 17, 124

bilgi sayfaları

Ağ Yapılandırma sayfası 46
Configuration (Yapılandırma)

sayfası 46

Deneme sayfası 46
Sarf Malzemeleri Durumu

sayfası 46

birbirine girmiş metin 88
birden çok sayfa, tek bir yaprağa

yazdırma 40

boş sayfalar 88

C

Configuration (Yapılandırma)

sayfası 46

Ç

çarpık sayfalar 86
Çevre korumayla ilgili Ürün Yönetim

Programı 134

çıkış bölmesi

el ile iki taraflı yazdırma 32
konum 4
sıkışıklıkları giderme 101

çıkış yolu, düz 25
çıktı kalitesi, HP ToolboxFX ayarları

49

çözme

açık veya soluk yazdırma 91
besleme sorunları 86

TRWW

Dizin

141

background image

birbirine girmiş metin 88
boş sayfalar 88
bozuk karakterler 93
buruşmalar 94
dalgalanma 94
dikey çizgiler 92
düşük grafik kalitesi 89
eğri sayfalar 86
eksik grafik veya metin 88
eksik metin 88
eksiklikler 91
gri arka plan 92
katlanmalar 94
kıvrılma 94
Macintosh sorunları 82
postscript düzey 3 öykünmesi

hataları 85

sayfa eğri 94
toner bulaşması 92
toner dağılması 95
toner lekeleri 91
yapışmamış toner 93
yazdırılan sayfa ekranda

görünenden farklı 88

yazıcı yazılımı sorunları 90
yinelenen dikey bozukluklar

93

D

Deneme sayfası 46
DIMM

çıkarılması 115
ekleme 113
sınama 115

donanım servisi 120
dupleks (iki taraflı) yazdırma

el ile 32
otomatik 38

durum

HP ToolboxFX ile görüntüleme

47

uyarılar, HP ToolboxFX 47

durum ışığı düzenleri 75
Durum sekmesi, HP ToolboxFX

47

düğme, baskı kartuşu kapağı 4
düz çıkış kapağı 4
düz çıkış yolu 25, 35

E

e-posta uyarıları, ayarlama 47
EconoMode 70
eğri sayfalar 86
eksik

grafikler 88
metin 88

el ile iki taraflı yazdırma 32
elektrik kablosu girişi 4
elle besleyerek yazdırma 25
Energy Star 134
etiketler

kullanım yönergeleri 20
yazdırma 28

EWS. Bkz: katıştırılmış Web

sunucusu

F

FCC uyumu 130
filigranlar, yazdırma 42
Forma yazdırma 40

G

garanti

baskı kartuşu 140
lisans 139
uzatılmış 120
ürün 138

genel bakış, yazıcı 4
geri dönüştürme

baskı kartuşları 55
HP yazdırma sarf malzemeleri

iade ve geri dönüştürme
programı bilgileri 135

kartuşların iade edileceği yer

135

giriş tepsisi

ortamı yükleme 24
tepsi 1 4
tepsi 2 4

grafikler

düşük kalite 89
eksik 88

güç anahtarı 4

H

hatalar

postscript düzey 3 öykünmesi

85

yazılım 90

hazır basılı formlar

kullanım yönergeleri 22
yazdırma 29

HP dahili ağ portu 5
HP ortamı 19
HP ToolboxFX

Ağ Ayarları sekmesi 51
Aygıt Ayarları sekmesi 49
Belgeler sekmesi 48
Durum sekmesi 47
Yardım sekmesi 48

HP'ye başvurma 121

I

Information (Bilgi) sekmesi

(katıştırılmış Web sunucusu) 53

IP adresi 82
ışık düzenleri 75

İ

iki taraflı yazdırma

el ile 32
otomatik 38

işletim sistemleri, desteklenen 10

K

kağıt

HP ToolboxFX ayarları 50
kullanma 20
önerilen 19

kağıt alma silindiri (tepsi 1) 61
kağıt alma silindiri (tepsi 2) 64
kağıt giriş tepsileri

besleme sorunları, çözme 86

kalite

baskı 18
HP ToolboxFX ayarları 49

kapak

baskı kartuşu 4
düz çıkış 4

kart stoğu

kullanım yönergeleri 21
yazdırma 30

katıştırılmış Web sunucusu

bilgi sayfalarını yazdır 53
Configuration (Yapılandırma)

sayfası 53

device status (aygıt durumu)

53

durum, sarf malzemeleri 53
genel bakış 14
Information (Bilgi) sekmesi 53

142

Dizin

TRWW

background image

kullanma 52
Networking (Ağ) sekmesi 53
olay günlüğü 53
sarf malzemeleri siparişi 54
Settings (Ayarlar) sekmesi 53
ürün desteği 54

kitapçıklar 41
kontrol paneli

durum ışığı düzenleri 75
HP ToolboxFX ayarları 50

L

lisans, yazılım 139

M

Macintosh

PPD'ler 16
sorunlar, çözme 82
sürücü, erişim 15
sürücü, sorun çözme 82
sürücü, yükleme 15
USB kartı, sorun giderme 83
yazılım 15

Malzeme Güvenliği Veri Listesi

(MSDS) 136

metin

birbirine girmiş 88
eksik 88

model numarası 4

N

Networking (Ağ) sekmesi

(katıştırılmış Web sunucusu) 53

O

onarım

donanım servisi 120
HP'ye başvurma 121

ortam

ağır 21
antetli kağıt 22
asetatlar 20
baskı ortamı türleri için baskı

kalitesini en iyi duruma getirme

18

el ile yazdırma 25
etiketler 20
hazır basılı formlar 22
HP ToolboxFX ayarları 50
kağıt 20
kart stoğu 21

kullanılmaması gereken türler

19

kullanım için yönergeler 19
önerilen 19
sıkışmaları giderme 96
yazıcıya zarar verebilecek türler

19

yükleme 24
zarflar 20

ortam özellikleri 124
ortam yolu, temizleme 59
ortamı yükleme

isteğe bağlı tepsi 3 24
tepsi 1 24
tepsi 2 24

otomatik iki taraflı yazdırma 38
otomatik iki taraflı yazdırma kağıt

boyutu seçici 5

otomatik iki taraflı yol kapağı, arka

5

Ö

özel boyutlu ortam 30

P

PCL 5e 51
portlar, Macintosh sorunlarını

giderme 83

postscript düzey 3 öykünme

sürücüsü, HP ToolboxFX ayarları

51

postscript düzey 3 öykünmesi

hataları 85

PPD'ler 16

R

resim kalitesi 49

S

sarf malzemeleri

durum, HP ToolboxFX ile

görüntüleme 47

Sarf Malzemeleri Durumu sayfası

46

sarf malzemeleri ve aksesuarlar

sipariş etme 110

sarf malzemeleri, sipariş etme

110

sayfalar, eğri 86
seri numarası 5
servis ve destek

donanım 120
HP ToolboxFX ayarları 50
HP'ye başvurma 121

Settings (Ayarlar) sekmesi

(katıştırılmış Web sunucusu) 53

Sıkışmalar, giderme 96
sıkışmaları giderme 96
sıkışmış sayfayı çıkarma 96
sorun çözme

baskı kalitesi 73
demo sayfası 72
Hazır ışığı 72
HP desteğe başvurma 74
yazdırılan sayfa ve beklentiler

73

yazıcı-bilgisayar iletişimi 73
yazıcının kurulumu 72

sürücü

Macintosh, erişme 15
Macintosh, sorun çözme 82
Macintosh, yükleme 15
Windows, erişim 13
Windows, kurma 13

T

tahmini ömür, baskı kartuşu 112
temizleme

kağıt alma silindiri (tepsi 1) 61
kağıt alma silindiri (tepsi 2) 64
ortam yolu 59
yazıcı 58

tepsi 1

konum 4
yükleme 24

tepsi 2

konum 4
yükleme 24

tepsi 3 24
toner

az 91
baskı kartuşlarını saklama

112

baskı kartuşu kapağı 4
bulaşma 92
dağılma 95
eşit şekilde dağıtma 57
lekeler 91
tasarruf 112
yapışmamış toner 93

toner tasarrufu 112

TRWW

Dizin

143

background image

tonerin eşit şekilde dağıtılması 57
ToolboxFX. Bkz: HP ToolboxFX
türler, ortam

HP ToolboxFX ayarları 50

U

USB bağlantı noktası

konum 5
Macintosh sorunlarını giderme

83

uyarılar, ayarlama 47
uzatılmış garanti 120

Ü

ürün

özellikler 2
yazılım 9

W

web sunucusu, katıştırılmış 52
Windows

sürücü, erişim 13
sürücü, kurma 13

Y

yapılandırma

HP LaserJet P2015 yazıcı 2
HP LaserJet P2015d yazıcı 2
HP LaserJet P2015dn yazıcı

3

HP LaserJet P2015n yazıcı 3
HP LaserJet P2015x yazıcı 3

Yardım sekmesi, HP ToolboxFX

48

yasal düzenlemeler

çevre korumayla ilgili ürün

yönetim programı 134

FCC uyumu 130
Finlandiya için lazer bildirimi

133

Kanada DOC yönetmelikleri

132

Kore EMI bildirimi 132
uygunluk bildirimi 131

yazdırma

Ağ Yapılandırma sayfası 46
antetli kağıda 29
asetatlara 28
Configuration (Yapılandırma)

sayfası 46

Deneme sayfası 46

el ile besleme 25
etiketlere 28
filigranlar 42
Forma 40
hazır basılı formlara 29
iptal etme 43
kağıdın her iki tarafına yazdırma

(el ile) 32

kağıdın her iki tarafına yazdırma

(otomatik) 38

kart stoğuna 30
kitapçıklar 41
özel boyutlu ortama 30
özel ortama 27
Sarf Malzemeleri Durumu

sayfası 46

tek bir yaprağa birden çok sayfa

40

zarflara 27

yazdırma görevleri 23
yazdırma işini iptal etme 43
yazıcı

bağlantılar 11
bildirimler 123
genel bakış 4
kontrol paneli 7
temizleme 58
yazılım sorunları 90
yeniden paketleme 121

yazıcı bilgileri sayfaları

Ağ Yapılandırma sayfası 46
Configuration (Yapılandırma)

sayfası 46

Deneme sayfası 46
Sarf Malzemeleri Durumu

sayfası 46

yazıcı özellikleri 128
yazıcı sürücüsü

Macintosh 15
Windows 13

yazıcıyı yeniden paketleme 121
yazılım

desteklenen işletim sistemleri

10

erişim Windows sürücüsü 13
HP ToolboxFX 14, 47
Macintosh 15
sorunlar 90
Windows 13
yazıcı sürücüleri, Windows 13

yazılım lisans sözleşmesi 139

yedek parçalar 110

Z

zarflar

kullanım yönergeleri 20
yazdırma 27

144

Dizin

TRWW

background image
background image

*CB366-90973*

*CB366-90973*

CB366-90973

©

2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com